Projekty UE

 

„JAGO-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest zwiększenie działalności innowacyjnej firmy. Projekt polega na wyposażeniu zaplecza badawczego w nowoczesny sprzęt oraz stworzeniu odpowiednich warunków środowiskowych (poprzez instalacje dwóch niezależnych obwodów wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej) co w konsekwencji przełoży się na wzrost możliwości przeprowadzenia badań.

Dzięki realizacji projektu możliwe jest realizowanie planu badań B+R, celem wprowadzenia innowacyjnych produktów w postaci plastrów w sprayu dedykowanych sprecyzowanym grupom odbiorców o indywidualnych, specyficznych potrzebach. Całość wpłynie na poprawę innowacyjności i konkurencyjności firmy, co w perspektywie pociągnie ze sobą również wzrost potencjału całego województwa śląskiego.

Wartość Projektu: 1 838 137,79 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 532 935,55 zł